The Irish Bible...

Republished

Achd fanuigh bríathar an Tíghearna go síorruidhe.
1 Pheadair 1:25

Read the New Testament of the Bible in Irish and English

The Gospel of Matthew

1 Leabhar gheinealuigh Iósa Críosd, mhic Dhaibhi, mhic Abraham...
1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham...

The Gospel of Mark

1 Tosach shoisgeil Iósa Chríosd, Mhic Dé;
1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

The Gospel of Luke

1 Do bhrígh gur ghabhadar mórán do láimh sdair do sgríobhadh air na neithibh agá bhfuil a sáirfhios aguinne,
1 Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,

The Gospel of John

1 Ann sa tosach do bhí an Bhriathar, agus do bhí ab Bhriathar a bhfochair Dé, agus do bé Día an Bríathar.
1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God...

The Acts of the Apostles

1 Do rinne mé an céudleabhar, a Theophilus, a dtimcheall gach uile neithe do thionnsgain Iósa do dhéanamh agus do theagasg,
1 The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,

Romans

1 Pol, searbhfhóghantuighe Iósa Críosd, do goireadh chum bheith na absdal, do toghadh chum soisgéil Dé...
1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God,

1st Corinthians

1 Pol, Absdal Iósa Criosd do réir gharma tre thoil Dé, agus Sostenes ar ndearbhrathaír,
1 Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,

2nd Corinthians

1 Pol, absdal Iósa Críosd tré thoil Dé, agus an dearbhráthair Timotéus, chum eagluisi Dé noch atáa Gcorintus, maille ris na huile náomhuibh atá ar feadh na Hachaía:
1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:

Galatians

1 Pol, absdal, (ní ó dháoinibh, ná tré dhúine, achd tré Iósa Críosd, agus tré Dhía an Tathaír, noch do thóg súas é ó mharbhuibh;)
1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)

Ephesians

1 Pol, absdal Iósa Críosd tré thoil Dé, chum na náomh ata an sa Nephesus, agus chum na druinge chreideas a Niósa Críosd:
1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

Philippians

1 Pol agus Timotéus, searbhfhoghantuighidh Iósa Críosd, chum na nuile náomh a Niósa Críosd nach atá a Bhfilippi, maille ris na heasbuguibh agus ris na deacanuibh:
1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:

Colossians

1 Pol, absdal Iosa Críosd tré thoil Dé, agus an dearbhrathair Timotéus,
1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,

1st Thessalonians

1 Pol, agus Silbhánus, agus Timotéus, chum eagluise na Dtessalónicanach a Ndía Athar, agus sa Dtíghearna Iósa Críosd: Grása maille ribh, agus síothcháin ó Dhía ar Nathair, agus ón Dtíghearna Iósa Críosd.
1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

2nd Thessalonians

1 Pol, agus Silbhánus, agus Timotéus, chum eagluise na Dtessalónicánach, a Ndía ar Nathair, agus sa Dtíghearna Iósa Críosd:
1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:

1st Timothy

1 Pol, absdal Iósa Críosd do réir órduigh Dé ar Slánaightheóir, agus an Tíghearna Iósa Críosd, ar muinighin;
1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;

2nd Timothy

1 Pol, absdal Iósa Críosd tré thoil Dé, do réir gheallamhna na beatha atá a Níosa Críosd,
1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,

Titus

1 Pol, searbhfhoghantuigh Dé, agus absdal Iosa Críosd, do réir chreidimh dháoine thóghtha Dé, agus admhála na fírinne, noch atá réir dhíaghachda;
1 Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;

Philemon

1 Pol, priosúnach Iósa Críosd, agus an dearbhrathair Timoteus chum Philémoín ionmhuin, agus ar bhfear cabhartha,
1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,

Hebrews

1 Dia, noch do labhair a nallód go minic agus ar mhóghuibh éugsamhla ris na haithreachuibh tres na faidhibh,
1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,

James

1 Cuiridh Séumus, searbhfhoghantuighe Dé agus an Tíghearna Iósa Críosd, chum an dá thréibh dhéug atá sgartha ó chéile, beatha agus slainte.
1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.

1st Peter

1 Peadar, absdal Iósa Críosd, chum na gcoigcríoch atá sgartha ó chéile ar feadh Phontus, Ghalátia, Chappadócia, na Hásia,a gus na Bitínia,
1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

2nd Peter

1 Siomon Peadar, searbhfhóghantuigh agus absdal Iósa Críosd, chum na druinge fuáir creideamh comhmórluáidh rinne tré fhiréuntachd ar Ndé agus ar slánaightheóra Iósa Críosd:
1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:

1st John

1 An ní do bhí ann ó thús, an ní do chúalamar, an ní do chonncamar ré ar súilibh féin, an ní air ar fhéuchamar, agus do ghlacadar ar lámha, a dtáobh Bhréithre na beatha;
1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

2nd John

1 An, seanóir chum na bainntíghearna toghtha agus chum a cloinne, dá bhfuil mo ghrádh go fírinneach; agus ní hé mo ghrádhsa amháin, achd grádh na nuile mar an gcéudna noch fuáir eólas ar an bhfírinne;
1 The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;

3rd John

1 An, seanóir chum Gáiuis ghrádhuigh, dá bhfuil mó ghrádh go fírinneach.
1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.

Jude

1 Iudas, searbhfhóghantuighe Iósa Críosd, agus dearbhráthair Shéumuis, chum na druinge atá ar na ngairm, ar na náomhadh ó Dhía Athar, agus ar na gcoimhéud fá chomhair Iósa Críosd:
1 Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:

Revelation

1 Taisbeunadh Iósa Críosd, noch tug Día dhó, chum na neitheann is éigean do bheith ann go lúath dfoillsiughadh dhá shearbhfhoghantuighibh; agus ar gcur theachdaireachda úadh ré na aingeal dó do thaisbéin sé dá shearbhfhoghantuighe Eóin:
1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John: